Zaproszony referent: prof. dr hab. Susumu Kuroda (Uniwersytet Tsukuba, Japonia)

Tytuł wykładu: „bemerkelt, betwittert, bejeanst: aktuelle Verbbildungen im Deutschen aus sprachhistorischer Perspektive” (bemerkelt, betwittert, bejeanst: aktualne słowotwórstwo w języku niemieckim z punktu widzenia historii języka).

Prelegent jest profesorem w Graduate School of Human and Social Science Uniwersytetu w Tsukubie (Japonia), Stypendystą Fundacji im. Aleksandra Humboldta (Niemcy). Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskał w RFN (na Uniwersytetach w Passau i Berlinie). Jest autorem wielu publikacji z zakresu językoznawstwa niemieckiego, historii języków germańskich, gramatyki opisowej i historycznej, lingwistyki tekstu, słowotwórstwa współczesnego i historycznego.   

Wykład odbędzie się w języku niemieckim.

PREZENTACJA

Oglądaj
 • Rok powstania: 1974
 • Stan zatrudnienia: 23 pracowników, w tym 4 profesorów i doktorów habilitowanych, 18 doktorów, 1 magistra
 • Struktura: Zakład Gramatyki i Historii Języka Niemieckiego, Zakład Leksykologii i Pragmalingwistyki, Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego, Zakład Najnowszej Literatury Niemieckiej i Mediów

Historia Instytutu Filologii Germańskiej UZ

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego została powołana jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w Zielonej Górze rozporządzeniem Rady Ministrów w dniu 30 lipca 1971 r. i przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 1973 r. Imię Tadeusza Kotarbińskiego nadano uczelni ustawą z dnia 15 lutego 1989 r. Z dniem 1 września 2001 r. decyzją Prezydenta RP powołany został Uniwersytet Zielonogórski z połączenia dwóch uczelni wyższych: Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego oraz Politechniki Zielonogórskiej.
 • Instytut Filologii Germańskiejpowstał na bazie utworzonego 1 października 1974 Zakładu Filologii Germańskiej przy ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Pierwszy nabór studentów odbył się w roku 1976, w którym przyjęto 26 studentów. Pierwszym dyrektorem Zakładu Filologii Germańskiej była mgr Regina Orzełek (dziś dr hab. Regina Orzełek-Bujak). Od 1980 funkcję dyrektora Instytutu sprawował prof. zw. dr hab. Eugeniusz Klin. W roku 2001 dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej została dr hab. Regina Orzełek-Bujak prof. UZ. Od 2002 do lutego 2004 roku dyrektorem Instytutu był dr hab. Augustyn Mańczyk prof. UZ. Obecnie w Instytucie Filologii Germańskiej zatrudnionych jest 33 pracowników, w tym 7 pracowników samodzielnych, 13 adiunktów, 6 asystentów, 7 pracowników dydaktycznych (w tym 3 z tytułem doktora) i 1 pracownik administracyjny.
 • Instytut dysponuje dziesięcioma salami wykładowymi ćwiczeniowymi i laboratoriami usytuowanymi w Kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego. Do dyspozycji studentów jest biblioteka filologiczna. Biblioteka Główna UZ mieści się przy al. Wojska Polskiego 69. W Collegium Neophilologicum znajduje się Czytelnia Czasopism. Swoje biblioteki mają też poszczególne Instytuty. Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej znajduje się w budynku Collegium Neophilologicum przy al. Wojska Polskiego 71 A.
 • Instytut Filologii Germańskiej współpracuje z ośrodkami naukowymi w Republice Federalnej Niemiec: z Uniwersytetem im. Justusa Liebiga w Gießen, Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie (TU) oraz Uniwersytetem w Vechcie.
 • Od 20 lat Instytut Filologii Germańskiej rozwija współpracę z Uniwersytetem Angers (Francja) oraz Uniwersytetem w Vechcie (RFN), w ramach której studenci organizują kolokwia tematyczne odbywające się co roku w listopadzie w jednym z wymienionych krajów.
 • Lektorat DAAD umożliwia korzystanie z systemu stypendialnego w celu odbycia studiów semestralnych na uczelniach niemieckich.
 • Stypendia studenckie przyznawane są również w ramach Germanistycznego Partnerstwa Instytutów (GIP) między Instytutami Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Gießen i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Główne kierunki badawcze

 • Literatura i pamięć
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Regionalizm literacki
 • Imagologia komparatystyczna
 • Geneza języka i historia jego rozwoju na przykładzie języka niemieckiego
 • Pragmatyka i teoria komunikacji
 • Dialektologia
 • Teoria umiejętności pisania komunikatywnego