Bezpłatne szkolenie skierowane do 400 (po 200 osób w roku 2010 i 2011) dorosłych (powyżej 18 roku życia) osób pracujących, zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy  (poza godzinami pracy) są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności z zakresu języka niemieckiego lub angielskiego biznesu/marketingu powiązanego z  teoriami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi/komunikacją interpersonalną/profesjonalnym wizerunkiem pracownika, jak też podniesieniem kwalifikacji niezbędnych przy profesjonalnych tłumaczeniach symultanicznych i konsekutywnych z języka niemieckiego.

Do wyboru uczestnicy szkoleń będą mieli:

 1. Na szkolenie składa się 100h języka angielskiego biznesowego + 30h przedmiotu gospodarczego(zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja interpersonalna, profesjonalny wizerunek pracownika);
 2. Na szkolenie składa się 100h języka niemieckiego biznesowego + 30h przedmiotu gospodarczego(zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja interpersonalna, profesjonalny wizerunek pracownika);
 3. Kurs translatoryczny dla osób posługujących się językiem niemieckim, chcących nauczyć się m.in. podstawowych technik niezbędnych dla tłumacza - 120h

Dodatkowo każda osoba wybierająca jedno z powyższych szkoleń będą mieli możliwość uczestniczyć w specjalistycznych konferencjach naukowych, co pozwoli na pogłębienie wiedzy i przyswojenie odpowiedniego aparatu pojęciowego, który ułatwi odbiór specjalistycznego języka. Udział w konferencjach przyczyni się również do pogłębienia wiedzy w dziedzinie komunikacji interkulturowej.

Zajęcia dla szkoleń z punktu 1 i 2 odbywać się będą 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne na Uniwersytecie Zielonogórskim w budynku Collegium Neophilologicum  Al. Wojska Polskiego 71a w Zielonej Górze. Pierwsza edycja szkoleń rozpocznie się w marcu 2010r., druga edycja w styczniu 2011r. Zajęcia będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, do dyspozycji Państwa lektorzy językowi będą dostępni podczas konsultacji indywidualnych. W związku z powyższym w szkoleniu tym istnieje możliwość opuszczenia do 40% zajęć.

Zajęcia dla szkoleń z punktu 3 odbywać się będą w weekendy w tzw. trybie studiów niestacjonarnych (do 10h tygodniowo zgodnie z terminarzem dostępnym na stronie projektu) na Uniwersytecie Zielonogórskim w budynku  Collegium Neophilologicum  Al. Wojska Polskiego 71a w Zielonej Górze. Pierwsza edycja szkoleń trwać będzie od kwietnia 2010r. do października 2010r., druga edycja od stycznia 2011r. do września 2011r. Zajęcia będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów w związku z czym w szkoleniu tym istnieje możliwość opuszczenia do 40% zajęć.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe.

Organizatorem szkolenia jest Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Biuro projektu mieści się w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 71A, budynek Collegium Neophilologicum, pok. nr 5.

Nie wymagamy zaświadczeń od pracodawców, ani kserokopii dowodu osobistego. Należy jedynie wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie, które są dostępne poniżej oraz w biurze projektu. Jeśli chcą Państwo sami wydrukować poniższe formularze, proszę to zrobić w najlepszej jakości druku (zastrzegamy możliwość ponownego wypełnienia formularzy, jeśli stwierdzimy, że jakość druku jest niezadowalająca - jest to związane z obowiązującymi przepisami UE). W biurze projektu złożyć należy wypełnione i podpisane (parafowane na każdej stronie) dwa pierwsze dokumenty. Zamieszczamy również umowę szkoleniową, którą będą podpisywać osoby zakwalifikowane do projektu.

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Umowa szkoleniowa

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz informacją dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

OPIS SZKOLEŃ

Język obcy

Zajęcia z języka obcego o profilu biznesowymto nauka języka obcego z elementami języka biznesowego. Nacisk położony zostanie na słownictwo, zwroty z zakresu języka biznesowego, praktyczne zastosowanie języka w mowie i piśmie. Lektorzy będą dostosowywać metody i techniki nauczania do poziomu grupy. Tematyka zajęć będzie oscylować wokół sfer życia powiązanych m.in. z: strukturą i pracą w przedsiębiorstwie, obsługą klienta, nawiązywaniem kontaktów, prowadzeniem rozmów telefonicznych w biurze, z klientami, rezerwacja hoteli, biletów lotniczych/kolejowych, samochodów

Przedmiot gospodarczy

Przedmiot będzie obejmował różne aspekty związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem, a w szczególności zagadnienia z zakresu: komunikacji, marketingu partnerskiego i personalnego, zarządzania kadrami oraz budowania wizerunku firmy. Sprawny system komunikacji organizacji to jeden z elementów sprawnego zarządzana organizacją, unikania sytuacji konfliktowych. Celem szkolenia jest zatem zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami komunikowania się, które ułatwią porozumiewanie się zarówno wewnątrz organizacji, jak i z podmiotami zewnętrznymi. W szczególności słuchacze zapoznają się z takimi aspektami jak: proces komunikowania się i jego komponenty; uwarunkowania aktywnego i skutecznego komunikowania się; skuteczne wystąpienia publiczne; negocjacje. Słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami marketingu partnerskiego i personalnego, które mogą skutecznie przyczynić się do kształtowania pozytywnych relacji z klientami i pracownikami. Z zakresu zarządzania kadrami omówione zostaną: planowanie zasobów ludzkich; rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy; rozwój i szkolenie pracowników; zasady, kryteria i metody oceniania personelu; wynagradzanie i motywowanie pracowników oraz redukcja kadr. Słuchacze zapoznają się z wybranymi aspektami psychologii obsługi klienta, w tym podstawową wiedzę z zakresu kształtowania asertywnych postaw. Celem szkolenia będzie również zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami i elementami Public Relations kształtującymi wizerunek każdej instytucji. W szkoleniu znaczny akcent zostanie nadany roli pracownika w budowaniu wizerunku swojego miejsca pracy.  Omówione zostaną takie aspekty PR, jak: kompleksowa identyfikacja organizacji, budowanie związków organizacji z otoczeniem, zdobywanie wiarygodności, kreowanie opinii publicznej, pozyskiwanie zaufania pracowników i współpracowników. W procesie dydaktycznym zostaną wykorzystane takie metody kształcenia, jak: wykład z prezentacją multimedialną, case study, psychodramy.

Kurs translatoryczny dla osób posługujących się językiem niemieckim

Celem kursu jest opanowanie podstawowych technik niezbędnych dla tłumacza języka niemieckiego. Program dydaktyczny kursu adresowany jest dla osób ze średnią i biegłą znajomością języka niemieckiego i obejmuje ćwiczenia z zakresu tłumaczeń pisemnych jak i ustnych.

 1. Zagadnienia teoretyczne związane z pracą tłumacza języka obcego:
  1. status prawny i etyka zawodu tłumacza;
  2. teoria przekładu;
  3. rodzaje tłumaczeń – tłumaczenia pisemne, tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane;
  4. strategie tłumaczeniowe;
 2. Ćwiczenia z zakresu tłumaczeń pisemnych:
  1. słownictwo specjalistyczne z zakresu medycyny, prawa i ekonomii;
  2. ćwiczenia z przekładu pisemnego z zakresu: tekstów publicystycznych: teksty o tematyce politycznej, gospodarczej i kulturalnej;
  3. ćwiczenia z przekładu pisemnego z zakresu: tłumaczenia dokumentów (USC, dokumenty szkolne, dokumenty policyjne), akty notarialne, dokumenty sądowe, księgowo-ekonomiczne i medyczne;
  4. wykorzystanie technik komputerowych w pracy tłumacza;
 3. Ćwiczenia z zakresu tłumaczeń ustnych
  1. techniki pamięciowe w przekładzie ustnym;
  2. technika notowania w przekładzie ustnym;
  3. tłumaczenie konsekutywne (nagrań radiowych, filmów, nagrań wideo, materiałów multimedialnych);
  4. tłumaczenie z kartki;
  5. tłumaczenia szeptane;
  6. zaznajomienie z funkcjonowaniem kabiny do tłumaczeń symultanicznych;
  7. tłumaczenie symultaniczne (nagrań radiowych, filmów, nagrań wideo, materiałów multimedialnych);

Profesjonalny Pracownik Ogłoszenia

 • 29.11.2011 +

  Projekt zakończy się dnia 30 listopada 2011r. Wszystkie planowane i zakładane wskaźniki zostały osiągnięte. Biuro projektu zostało zamknięte. W sprawach Więcej...
 • 21.10.2011 +

  UWAGA!!! Informacja dla wszystkich uczestników szkoleń z roku 2011. Jeśli ktoś nie będzie mógł przybyć na uroczystość, może odebrać certyfikat Więcej...
 • 16.10.2011 +

  UWAGA!!! Uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia na konferencji kończącej projekt dla wszystkich uczestników szkoleń z roku 2011 odbędzie się 3 Więcej...
 • 01.09.2011 +

  Przypominamy, iż po przerwie wakacyjnej kontynuowane jest szkolenie językowo-gospodarcze. Grupy wtorkowo-czwartkowe zajęcia rozpoczynają 08.09.2011r., natomiast poniedziałkowo-środowe 12.09.2011r. W dniach 16.09-30.09.2011 Więcej...
 • 15.04.2011 +

  W dniach 22.04-2.05.2011 biuro projektu będzie nieczynne. Więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7