Prof. dr hab. Elizaveta Kotorowa ukończyła filologię germańską w 1976 roku i została asystentką w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Tomsku. Tytuł doktora uzyskała w 1983 roku pracą Metaphorik im Wörterbuch und im Text. Vergleichende Analyse der übertragenden Bedeutungen in der russischen und in der deutschen Sprache, a w 1998 roku została mianowana doktorem habilitowanym na Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosova. W 2000 roku Ministerstwo Oświaty przyznało jej naukowy tytuł profesora. Odbyła liczne staże zagraniczne oraz pracowała nad licznymi projektami naukowymi m.in. na Freie Universität w Berlinie oraz Uniwersytecie Humbolda w Berlinie, Udiner Universität we Włoszech, University of California Santa Barbara w USA. W centrum jej zainteresowań i badań naukowych znajdują się między innymi: językoznawstwo, leksykologia, metodyka oraz fonetyka W swoim dorobku naukowym posiada oprócz wielu publikacji również takie monografie jak: Der Begriff der zwischensprachlichen Äquivalenz in den semantischen Theorien, Tomsk: Pädagogische Universität Tomsk, 1997 oraz Zwischensprachliche Äquivalenz in der lexikalischen Semantik: Eine vergleichende Studie des Russischen und des Deutschen. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang, 1998. Na zaproszenie Instytutu Filologii Germańskiej gościła ostatnio również w naszym Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie wygłosiła dwa wykłady na temat: Prototypische Prinzipien in der Organisation des Lexikons (am Beispiel des Deutschen) oraz Besonderheiten der Realisierung der Kategorien "Genus" und "Belebtheit/ Unbelebtheit" in der deutschen Sprache.