Wykłady gościnne: prof. Wolfgang Gast, prof. Carsten Gansel, dr Karl Bauer

Instytut Filologii Germańskiej zaprasza na wykłady gościnne

 • czwartek (19.05.) - 10.00 - 13.15

prof. Wolfgang Gast (Uniwersytet w Gießen): Fontanes "Effi Briest" - 4 Möglichkeiten einen Roman zu verfilmen

 • piątek (20.05) 10.00 - 11.30

prof. Carsten Gansel (Uniwersytet w Gießen): Zwischen Poproman und Kindheitserinnerung - Zu Entwicklungen in der deutschen Gegenwartsliteratur

 • piątek (20.05) 11.45 - 13.15

dr Karl Bauer (Uniwersytet w Gießen): Zur Darstellung des Holocaust in der deutschen (Kinder- und Jugend)Literatur

 • Wykłady odbędą się w Auli C w Budynku Głównym Kampusu B.


Wykłady prof. dr hab. Elizavety Kotorowej

Prof. dr hab. Elizaveta Kotorowa ukończyła filologię germańską w 1976 roku i została asystentką w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Tomsku. Tytuł doktora uzyskała w 1983 roku pracą Metaphorik im Wörterbuch und im Text. Vergleichende Analyse der übertragenden Bedeutungen in der russischen und in der deutschen Sprache, a w 1998 roku została mianowana doktorem habilitowanym na Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosova. W 2000 roku Ministerstwo Oświaty przyznało jej naukowy tytuł profesora. Odbyła liczne staże zagraniczne oraz pracowała nad licznymi projektami naukowymi m.in. na Freie Universität w Berlinie oraz Uniwersytecie Humbolda w Berlinie, Udiner Universität we Włoszech, University of California Santa Barbara w USA. W centrum jej zainteresowań i badań naukowych znajdują się między innymi: językoznawstwo, leksykologia, metodyka oraz fonetyka W swoim dorobku naukowym posiada oprócz wielu publikacji również takie monografie jak: Der Begriff der zwischensprachlichen Äquivalenz in den semantischen Theorien, Tomsk: Pädagogische Universität Tomsk, 1997 oraz Zwischensprachliche Äquivalenz in der lexikalischen Semantik: Eine vergleichende Studie des Russischen und des Deutschen. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang, 1998. Na zaproszenie Instytutu Filologii Germańskiej gościła ostatnio również w naszym Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie wygłosiła dwa wykłady na temat: Prototypische Prinzipien in der Organisation des Lexikons (am Beispiel des Deutschen) oraz Besonderheiten der Realisierung der Kategorien "Genus" und "Belebtheit/ Unbelebtheit" in der deutschen Sprache.

 


Wykład dra Helmuta Grossa

Dr Helmut Gross jest socjologiem i przedstawicielem do spraw współpracy z zagranicą Uniwersytetu Vechta, który to urząd sprawuje od 1977 roku; jest też koordynatorem wymiany i współpracy międzyuczelnianej. W roku 1990 Wyższa szkoła Pedagogiczna i ówczesny oddział Uniwersytetu Osnabrück w Vechcie podpisali porozumienie o współpracy; było to porozumienie o współpracy dwóch kierunków: filologii germańskiej i historii. Obecnie Uniwersytet Zielonogórski jest najstarszym i największym partnerem Uniwersytetu w Vechcie. Na przestrzeni 10 lat obie uczelnie rozwijały stosunki partnerskie: wymiana studencka, lektorów, profesorów, współpraca z kierunkami matematyki, psychologii, pedagogiki, muzyki. Występy gościnne chórów uniwersyteckich w Vechcie i Zielonej Górze. Instytut Filologii Germańskiej razem z Uniwersytetem w Vechcie i Angers (Francja) jest od 1992 roku współorganizatorem Trójstronnego Kolokwium Germanistycznego. W chwili obecnej planuje się nawiązanie współpracy między politologią naszego uniwersytetu i politologią uniwersytetu w Vechcie. Chęć tej współpracy w zakresie wspólnych badań naukowych i wymiany studenckiej zadeklarowali dyrektorzy obu instytutów Peter Nitschke (Vechta) i Bernadeta Nitschke (Zielona Góra), zbieżność nazwisk jest przypadkowa. Helmut Gross przybył do Zielonej Góry również po to, by po zawiązaniu się Uniwersytetu Zielonogórskiego zorientować się o ewentualnym rozszerzeniu współpracy z nowymi kierunkami technicznymi, których nie było wcześniej w Wyższej Szkole Pedagogicznej. W dniu 21.02.2003 roku odbył się wykład dra Helmuta Grossa na temat "Über Mitgliedschaft in EU und NATO, allgemein und mit Blick auf Polen" ("Zagadnienie członkostwa w Unii Europejskiej i w NATO w aspekcie przynależności Polski do tych organizacji").

 


Wykład gościnny Pani Prof. Dr. Cory Dietl z Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Gießen

ZAPROSZENIE  /  EINLADUNG
Instytut Filologii Germańskiej UZ serdecznie zaprasza zainteresowanych studentów i pracowników na wykład gościnny Pani Prof. Dr. Cory Dietl z Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Gießen, który jest połączony z warsztatami studenckimi i odbywa się w ramach germanistycznej współpracy instytutów.
Von den Instituten für Germanistik der Universitäten Gießen und Zielona Góra wird im Rahmen der GIP (Germanistische Institutspartnerschaft) ein Gastvortrag von Frau Prof. Dr. Cora Dietl angeboten. Der Vortrag ist mit einem Studenten-Workshop (insg. 5 Sitzungen) verbunden.
Terminy / Termine:
 • 13.03.2007 (wtorek / Dienstag) / Aula H (Neophilologicum UZ, Al. Wojska Polskiego 71A)
 • 11.30 - 13.00 Sitzung 1:  Wolfram von Eschenbachs Parzival: Einführung in den Text und seine Kontexte (Vortrag)
 • 13.15 - 14.45 Sitzung 2:  Parzivals erste Begegnung mit dem Gral: gemeinsame Lektüre und Textinterpretation.
Mittagspause 15.00-16.30
 • 16.30 - 18.30 Sitzung 3:  Seminar mit Präsentationen von Studierenden (-gruppen) und gemeinsamer Lektüre
 1. Parzivals Schuld - ein Erziehungsfehler?
 2. der Gral und die Lehre Trevrizents
 3. die Bedeutung der Sigune-Handlung
14.03.2007 (środa / Mittwoch) / Aula H (Neophilologicum UZ, Al. Wojska Polskiego 71A)
 • 08.00 - 10.00 Sitzung 4:  Seminar mit Präsentationen von Studierenden(-gruppen) und gemeinsamer Lektüre
 1. die Rolle des Artushofs
 2. Gawan als Liebesheld und Erlöser
 3. das Orientbild im Parzival
 • 10.15 - 11.15 Sitzung 5: Auguste Lechners Parzival: Kurzvortrag zur Einführung und Textvergleich in Gruppenarbeit
gez. Dr. habil. Pawel Zimniak / gez. Dr. Cezary Lipiński