Zakład Leksykologii i Pragmalingwistyki

Główne kierunki badań

deProfil naukowy zakładu charakteryzuje się badaniem komunikacji międzyludzkiej. Znajduje to odzwierciedlenie w następujących kierunkach, które są reprezentowane zarówno w teorii jak i w badaniach naukowych:

  • Teoria komunikacji: warunki, struktura oraz przebieg międzyludzkiego porozumienia;
  • Pragmatyka jako nauka o językowym działaniu: opis zasad komunikatywnego działania, struktura aktu mowy, akty mowy w dialogu; pragmalingwistyka i kognicja.
  • Problem międzyjęzykowej ekwiwalencji: badanie specyficznych środków językowych, przy pomocy których ta sama komunikatywna sytuacja wyrażana jest w różnych językach.
  • Semantyka teorii znaczenia: nakreślenie granicy między pragmatyką a semantyką; propozycja i illokucja; problem zależnych aktów mowy.
  • Słownictwo jako komponent aktu mowy; aspekty paradygmatyczne i syntagmatyczne.